Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 23.03.2011
Дата публікації 23.03.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Городище-Пустоварівський цукровий завод"
Юридична адреса* 09310, Київська обл., Володарський р-н, с. Городище-Пустоварівське, вул. Леніна, 53
Керівник* Моренко Микола Миколайович - Голова правління. Тел: 0446957989
E-mail* gorpustcz@tovmrc.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
До відома акціонерів
ПАТ «Городище – Пустоварівський цукровий завод»!
Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Городище -Пустоварівський цукровий завод» (далі по тексту – «Товариство»), місцезнаходження Товариства – 09310, Київська область, Володарський район, с. Городище – Пустоварівське, вул. Леніна, 53, відбудуться 29 квітня 2011 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: 09310, Київська обл., Володарський район, с. Городище - Пустоварівське, вул. Леніна, 53, кімната № 1 (2 - й поверх).
Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії, затвердження регламенту Зборів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати господарської діяльності Товариства у 2010 році.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2010 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства
7. Затвердження плану господарської діяльності Товариства на 2011 рік.
Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів відбудеться 29 квітня 2011 р. з 11 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. за місцем проведення Загальних Зборів акціонерів: 09310, Київська обл., Володарський район, с. Городище - Пустоварівське, вул. Леніна, 53, кімната № 1 (2 - й поверх).
Дата складення переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах – 26.04.2011 року.
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, які стосуються даних Загальних Зборів акціонерів, у робочі дні, починаючи з дня отримання цього повідомлення з 9 год.00 хв. до 13 год. 00 хв. за адресою: Київська обл., Володарський район, с. Городище - Пустоварівське, вул. Леніна, 53, кімната № 1 (2 - й поверх). Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними матеріалами є Романчук Надія Петрівна.
Для участі у зборах акціонери повинні при собі мати документ, який посвідчує особу, представники акціонерів - також доручення, оформлене згідно з чинним законодавством.

Основні показники фінансово - господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «Городище – Пустоварівський цукровий завод» за 2010 рік
(тис. грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 200656 129180
Основні засоби 11 12
Довгострокові фінансові інвестиції 1404 351
Запаси 17188 26101
Сумарна дебіторська заборгованість 153892 86130
Грошові кошти та їхні еквіваленти 5686 136
Нерозподілений прибуток 248 197
Власний капітал 19904 20076
Статутний капітал 6347 6347
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 180752 109104
Чистий прибуток (збиток) 250 197
Середньорічна кількість акцій (шт.) 25388 25388
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 100 181
Довідки за телефоном (044) 522-84-71.
Правління ПАТ «Городище - Пустоварівський цукровий завод»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Моренко Микола Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.03.2011
(дата)