Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 14.03.2012
Дата публікації 14.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Городище-Пустоварівський цукровий завод"
Юридична адреса* 09310, Київська обл., Володарський р-н, с. Городище-Пустоварівське, вул. Леніна, 53
Керівник* Моренко Микола Миколайович - Голова правління. Тел: 0446957989
E-mail* gorpustcz@tovmrc.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
До відома акціонерів
ПАТ «Городище – Пустоварівський цукровий завод»!
Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Городище -Пустоварівський цукровий завод» (далі по тексту – «Товариство»), місцезнаходження Товариства – 09310, Київська область, Володарський район, с. Городище – Пустоварівське, вул. Леніна, 53, відбудуться 24 квітня 2011 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: 09310, Київська обл., Володарський район, с. Городище - Пустоварівське, вул. Леніна, 53, кімната № 1 (2 - й поверх).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – 18.04.2012 р. Реєстрація учасників зборів проводиться в день зборів з 11.00. до 12.00 за місцем проведення зборів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:
1. Про обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Зборів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати господарської діяльності Товариства у 2011 році.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2011 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства за підсумками 2011 р.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 р.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2012 р.
8. Затвердження положення про Правління Товариства.
Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – також довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.
З документами (проектами рішень) із вищезазначених питань порядку денного зборів акціонери можуть ознайомитись за адресою: Київська обл., Володарський район, с. Городище - Пустоварівське, вул. Леніна, 53, кімната № 1 (2 - й поверх).
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Романчук Надія Петрівна.
Основні показники фінансово - господарської діяльності Публічного акціонерного
товариства «Городище – Пустоварівський цукровий завод» за 2011 рік
(тис. грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 200307 200656
Основні засоби 9347 5465
Довгострокові фінансові інвестиції 279 1404
Запаси 14404 17188
Сумарна дебіторська заборгованість 143256 153892
Грошові кошти та їхні еквіваленти 458 5686
Нерозподілений прибуток 307 248
Власний капітал 20211 19904
Статутний капітал 6347 6347
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 179938 180752
Чистий прибуток (збиток) 307 250
Середньорічна кількість акцій (шт.) 25388366 25366
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 100 131
Довідки за телефоном (044) 522-84-71.
Правління ПАТ «Городище - Пустоварівський цукровий завод»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Моренко Микола Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.03.2012
(дата)