Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 07.03.2014
Дата публікації 07.03.2014 15:39:20
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"
Юридична адреса* 09310, Київська обл., Володарський район, село Городище-Пустоварівське, вул. Леніна, 53
Керівник* Моренко Микола Миколайович - Голова правління. Тел: (045-69- 5-79-88)
E-mail* y.savchenko@gals-agro.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
До відома акціонерів
ПАТ «Городище – Пустоварівський цукровий завод»!
Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Городище - Пустоварівський цукровий завод» (далі по тексту – «Товариство»), місцезнаходження Товариства – 09310, Київська область, Володарський район, с. Городище – Пустоварівське, вул. Леніна, 53, відбудуться 15 квітня 2014 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: 09310, Київська обл., Володарський район, с. Городище - Пустоварівське, вул. Леніна, 53, кімната № 1 (2 - й поверх).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – 09.04.2014 р. Реєстрація учасників зборів проводиться в день зборів з 11.00. до 12.00 за місцем проведення зборів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:
1. Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення Зборів.
2. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р., розподіл прибутку і збитків.
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 р. та попереднє схвалення значних правочинів.
Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – також довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.
З документами (проектами рішень) із вищезазначених питань порядку денного зборів акціонери можуть ознайомитись за адресою: Київська обл., Володарський район, с. Городище - Пустоварівське, вул. Леніна, 53, кімната № 1 (2 - й поверх).
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Романчук Надія Петрівна.

Основні показники фінансово - господарської діяльності Публічного акціонерного
товариства «Городище – Пустоварівський цукровий завод» за 2013 рік
(тис. грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 225931 219290
Основні засоби 25341 24268
Довгострокові фінансові інвестиції 279 279
Запаси 4275 7666
Сумарна дебіторська заборгованість 75603 101343
Грошові кошти та їхні еквіваленти 340 518
Нерозподілений прибуток 89 332
Власний капітал 20326 20236
Статутний капітал 6347 6347
Довгострокові зобов'язання -
Поточні зобов'язання 215960 210885
Чистий прибуток (збиток) 89 25
Середньорічна кількість акцій (шт.) 25388 25388
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 78 78

Довідки за телефоном (044) 529-49-29

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане в бюлетені «Відомості НКЦПФР» №46 від 07.03.2014р.
Наглядова Рада ПАТ «Городище - Пустоварівський цукровий завод»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Моренко Микола Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 07.03.2014
(дата)