Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 23.04.2015
Дата публікації 23.03.2015 16:52:46
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"
Юридична адреса* 09310, Київська обл., Володарський район, село Городище-Пустоварівське, вул. Леніна, 53
Керівник* Моренко Микола Миколайович - Голова правління. Тел: (045-69- 5-79-88)
E-mail* y.savchenko@gals-agro.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
До відома акціонерів ПАТ «Городище – Пустоварівський цукровий завод»! Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Городище - Пустоварівський цукровий завод» (далі по тексту – «Товариство»), місцезнаходження Товариства – 09310, Київська область, Володарський район, с. Городище – Пустоварівське, вул. Леніна, 53, відбудуться 23 квітня 2015 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: 09310, Київська обл., Володарський район, с. Городище - Пустоварівське, вул. Леніна, 53, кімната № 1 (2 - й поверх). Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – 17.04.2015 р. Реєстрація учасників зборів проводиться в день зборів з 11.00. до 12.00 за місцем проведення зборів. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ: 1. Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення Зборів. 2. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Наглядової Ради за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р., розподіл прибутку і збитків. 6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 р. та попереднє схвалення значних правочинів. Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – також довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України. З документами (проектами рішень) із вищезазначених питань порядку денного зборів акціонери можуть ознайомитись за адресою: Київська обл., Володарський район, с. Городище - Пустоварівське, вул. Леніна, 53, кімната № 1 (2 - й поверх). Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Романчук Надія Петрівна. Основні показники фінансово - господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «Городище – Пустоварівський цукровий завод» за 2014 рік (тис. грн.) Найменування показника період звітний попередній Усього активів 279516 225931 Основні засоби 28310 25341 Довгострокові фінансові інвестиції 279 279 Запаси 39864 4275 Сумарна дебіторська заборгованість 99074 75603 Грошові кошти та їхні еквіваленти 205 340 Нерозподілений прибуток 50 89 Власний капітал 20376 20326 Статутний капітал 6347 6347 Довгострокові зобов'язання - - Поточні зобов'язання 271157 215960 Чистий прибуток (збиток) 50 89 Середньорічна кількість акцій (шт.) 25388 25388 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 73 78 Довідки за телефоном (044) 529-49-29 Наглядова Рада ПАТ «Городище - Пустоварівський цукровий завод» Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано у офіційному друкованому органі (виданні) – Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 52 18.03.2015 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Моренко Микола Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.03.2015
(дата)