Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 20.04.2016
Дата публікації 03.03.2016 09:04:22
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"
Юридична адреса* 09310, Київська обл., Володарський район, село Городище-Пустоварівське, вул. Леніна, 53
Керівник* Моренко Микола Миколайович - Голова правління. Тел: (045-69- 5-79-88)
E-mail* y.savchenko@gals-agro.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

До відома акціонерів

ПАТ «Городище – Пустоварівський цукровий завод»!

Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Городище – Пустоварівський цукровий завод» (далі по тексту – «Товариство»), місцезнаходження Товариства – 09310, Київська область, Володарський район, с. Городище – Пустоварівське,  вул. Леніна, 53, відбудуться  20 квітня 2016 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: 09310, Київська обл., Володарський район, с. Городище - Пустоварівське, вул. Леніна, 53, кімната № 1 (2 - й поверх).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – 14.04.2016 р. Реєстрація учасників зборів проводиться в день зборів з 11.00. до 12.00 за місцем проведення зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

1. Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення Зборів.

2. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової Ради  за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 р., розподіл прибутку і збитків.

6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 р.

7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

8. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

9. Про визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.

10. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.

11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

         Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – також довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

         З документами (проектами рішень) із вищезазначених питань порядку денного зборів акціонери можуть ознайомитись за адресою: Київська обл., Володарський район,  с. Городище - Пустоварівське, вул. Леніна, 53, кімната № 1 (2 - й поверх).

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Романчук Надія Петрівна.

Основні показники фінансово -  господарської діяльності Публічного акціонерного

         товариства «Городище – Пустоварівський цукровий завод» за 2015 рік

                                                                                                             (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього  активів

236133

279516

Основні засоби

97936

28310

Довгострокові фінансові інвестиції

279

279

Запаси

23696

39864

Сумарна дебіторська заборгованість

93425

99074

Грошові кошти та їхні еквіваленти

384

205

Нерозподілений прибуток

71

50

Власний капітал

20447

20376

Статутний капітал

6347

6347

Довгострокові зобов'язання

 

 

Поточні зобов'язання

294461

271157

Чистий прибуток (збиток)

71

50

Середньорічна кількість акцій (шт.)

25388

25388

Кількість власних акцій, викуплених протягом  періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників  на кінець періоду (осіб)

75

73

Довідки за телефоном: (045-69) 5-79-88, (044) 529-49-29

Наглядова Рада ПАТ «Городище - Пустоварівський цукровий завод».

 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано у офіціальному друкованому органу (виданні) – Газета "Бюлетень. Цінні папери України" № 39 02.03.2016 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Моренко Микола Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.03.2016
(дата)