Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 26.04.2017
Дата публікації 06.03.2017 10:24:59
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"
Юридична адреса* 09310, Київська обл., Володарський район, село Городище-Пустоварівське, вул. Леніна, 53
Керівник* Моренко Микола Миколайович - Голова правління. Тел: (045-69- 5-79-88)
E-mail* y.savchenko@gals-agro.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

До відома акціонерів

ПАТ «Городище – Пустоварівський цукровий завод»!

Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Городище – Пустоварівський цукровий завод» (далі по тексту – «Товариство»), місцезнаходження Товариства – 09310, Київська область, Володарський район, с. Городище – Пустоварівське,  вул. Центральна, 53, відбудуться  26 квітня 2017 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: 09310, Київська обл., Володарський район, с. Городище - Пустоварівське, вул. Центральна, 53, кімната № 1 (2 - й поверх).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – 20.04.2017 р. Реєстрація учасників зборів проводиться в день зборів з 11.00. до 12.00 за місцем проведення зборів.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

 1. Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення Зборів.

Проект рішення: Обрати Романчук Надію Петрівну  – Головою лічильної комісії, Олійник Інну Станіславівну, Савченко Юлію Іванівну – членами лічильної комісії.

Затвердити наступний порядок проведення зборів:

- основна доповідь – до 15 хвилин;

- співдоповіді – 5 хвилин;

- виступи в дебатах – 5 хвилин;

- відповіді на запитання – 5 хвилин.

- для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.

Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі або усно.

Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення обговорення доповіді.

Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі.

Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів, форми яких затверджені рішенням Наглядової  Ради Товариства (Протокол № 1/2017 від 01.02.2017 року).

 1. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття

рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2016 році.

 1. Звіт Наглядової Ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.

 1. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності за 2016 рік та

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії  Товариства за 2016 рік.

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р., розподіл прибутку і збитків.

Проект рішення: Прийняти до уваги відсутність прибутку та наявність збитків за результатами 2016 року.

 1. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 р.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки господарської діяльності Товариства на 2017 рік.

 1. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту

прийняття цього рішення.

Проект рішення: Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та предметом яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик, гарантій, акредитивів та/або одержання будь – яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов’язань, в т.ч. за договором поруки, Товариства та/або будь – яких третіх осіб;

- купівля – продаж майна, в т.ч. нерухомого майна, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренда, та лізинг майна;

- інші правочини, які пов’язані з діяльністю Товариства, і в яких воно виступає однією із сторін.

Надати Наглядовій Раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних борів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених цими Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладення (підписання) Головою Наглядової ради, Головою правління Товариства попередньо схвалених Загальними Зборами акціонерів в цьому питанні порядку денного правочинів.

 1. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Відкликати з посад Голову та членів Наглядової Ради Товариства Вайспапіра Вадима Аркадійовича, Гавриленко Миколу Мефодійовича, Товариство з обмеженою відповідальністю «Галс Агро».

 1. Про визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 5 осіб.

 1. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Із зазначеного питання відбудеться кумулятивне голосування, у зв’язку із чим відповідно до ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» в повідомленні відсутній проект рішення.

 1. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Відкликати з посад Голови та членів Ревізійної комісії Товариства Кучер Надію Василівну, Агапкіна Віктора Олександровича, Горяінова Віктора Володимировича.

 1. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Із зазначеного питання відбудеться кумулятивне голосування, у зв’язку із чим відповідно до ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» в повідомленні відсутній проект рішення.

 1. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

 

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  http:// 00372428 smida.gov.ua

З документами (проектами рішень) із вищезазначених питань порядку денного зборів акціонери можуть ознайомитись за адресою: Київська обл., Володарський район,  с. Городище - Пустоварівське, вул. Центральна, 53, кімната № 1 (2 - й поверх).

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Романчук Надія Петрівна.

Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – також довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Основні показники фінансово -  господарської діяльності Публічного акціонерного

товариства «Городище – Пустоварівський цукровий завод» за 2016 рік

(тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього  активів

313819

236133

Основні засоби

103784

97936

Довгострокові фінансові інвестиції

279

279

Запаси

33711

23696

Сумарна дебіторська заборгованість

152436

93425

Грошові кошти та їхні еквіваленти

234

384

Нерозподілений прибуток

 

71

Власний капітал

20062

20447

Статутний капітал

6347

6347

Довгострокові зобов'язання

 

 

Поточні зобов'язання

283318

294461

Чистий прибуток (збиток)

-385

71

Середньорічна кількість акцій (шт.)

25388

25388

Кількість власних акцій, викуплених протягом  періоду (шт.)

   

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

   

Чисельність працівників  на кінець періоду (осіб)

88

75

 

Довідки за телефоном: (045-69) 5-79-88, (044) 522-99-33

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів опубліковано у офіціальному друкованому органу (виданні) – Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 44  06.03.2017 року.

 

Наглядова Рада ПАТ «Городище - Пустоварівський цукровий завод».

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Моренко Микола Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 06.03.2017
(дата)