Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Моренко Микола Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 25.04.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРIВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 09310 Київська область, Володарський район, с. Городище – Пустоварівське, вул. Ленiна, 53
4. Код за ЄДРПОУ 00372428
5. Міжміський код та телефон, факс (04469) 5-79-89 (04469) 5-81-22
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у № 75 Газета "Бюлетень. Цінні папери України" 25.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00372428.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 22.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
21.04.2016 призначено Голова Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю "Галс Агро" д/н 37109938
21.04.2016 д/н
79.902
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 21.04.2016 року. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" № 2/2016 від 21.04.2016 року. Посадова особа Товариство з обмеженою відповідальністю "Галс Агро", код за ЄДРПОУ юридичної особи 37109938, призначена на посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 79,902%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 79,902%. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 20 285 886 акцій.
21.04.2016 звільнено Голова Правління Моренко Микола Миколайович д/н д/н
21.04.2016 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 21.04.2016 року. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" № 2/2016 від 21.04.2016 року. Посадова особа Моренко Микола Миколайович, яка займала посаду Голова Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
21.04.2016 призначено Голова Ревізійної комісії Кучер Надiя Василiвна д/н д/н
21.04.2016 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Ревізійною комісією ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 21.04.2016 року. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Ревізійної комісії ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" № 1/2016 від 21.04.2016 року. Посадова особа Кучер Надія Василівна призначена на посаду Голова Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер – аудитор ТОВ «Галс – К Лтд». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
21.04.2016 звільнено Член Правління Котюк Галина Іванівна д/н д/н
21.04.2016 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 21.04.2016 року. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" № 2/2016 від 21.04.2016 року. Посадова особа Котюк Галина Іванівна, яка займала посаду Член Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
21.04.2016 звільнено Член Правління Романчук Надія Петрівна д/н д/н
21.04.2016 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 21.04.2016 року. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" № 2/2016 від 21.04.2016 року. Посадова особа Романчук Надія Петрівна, яка займала посаду Член Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
21.04.2016 звільнено Член Правління Котелянець Галина Іванівна д/н д/н
21.04.2016 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 21.04.2016 року. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" № 2/2016 від 21.04.2016 року. Посадова особа Котелянець Галина Іванівна, яка займала посаду Член Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
21.04.2016 звільнено Член Правління Пігулевський Віктор Георгійович д/н д/н
21.04.2016 д/н
0.561
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 21.04.2016 року. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" № 2/2016 від 21.04.2016 року. Посадова особа Пігулевський Віктор Георгійович, яка займала посаду Член Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,561%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,561%. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
21.04.2016 призначено Голова Правління Моренко Микола Миколайович д/н д/н
21.04.2016 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 21.04.2016 року. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" № 2/2016 від 21.04.2016 року. Посадова особа Моренко Микола Миколайович призначена на посаду Голова Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління ПАТ "Городище-Пустоварівський цукровий завод". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
21.04.2016 призначено Член Правління Котюк Галина Іванівна д/н д/н
21.04.2016 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 21.04.2016 року. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" № 2/2016 від 21.04.2016 року. Посадова особа Котюк Галина Іванівна призначена на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: АТ "Городище пустоварiвський цукровий завод", начальник ВПiЗ. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
21.04.2016 призначено Член Правління Романчук Надія Петрівна д/н д/н
21.04.2016 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 21.04.2016 року. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" № 2/2016 від 21.04.2016 року. Посадова особа Романчук Надія Петрівна призначена на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Городище-Пустоварiвський цукровий завод", головний бухгалтер. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
21.04.2016 призначено Член Правління Гелботовська Галина Іванівна д/н д/н
21.04.2016 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 21.04.2016 року. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" № 2/2016 від 21.04.2016 року. Посадова особа Гелботовська Галина Іванівна призначена на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник ТЕЦ ПАТ «Городище – Пустоварівський цукровий завод». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
21.04.2016 призначено Член Правління Пігулевський Віктор Георгійович д/н д/н
21.04.2016 д/н
0.561
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 21.04.2016 року. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" № 2/2016 від 21.04.2016 року. Посадова особа Пігулевський Віктор Георгійович призначена на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,561%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,561%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник ремонтного цеху АТ «Городище - Пустоварiвський цукровий завод». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 142 489 акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.