Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Моренко Микола Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 03.05.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРIВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 09310 Київська область, Володарський район, с. Городище – Пустоварівське, вул. Ленiна, 53
4. Код за ЄДРПОУ 00372428
5. Міжміський код та телефон, факс (04469) 5-79-89 (04469) 5-81-22
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у № 82 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 03.05.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00372428.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 28.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.04.2017 призначено Голова Наглядової ради Кравчук Сергій Дмитрович д/н д/н
27.04.2017 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 27.04.2017 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 2/2017 засідання Наглядової ради ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" від 27.04.2017 року. Кравчук Сергій Дмитрович обрано на посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: СТОВ "Цукровік", генеральний директор. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Голова Наглядової ради Кравчук С.Д. є представником акціонера Товариства - ТОВ "Галс Агро".
27.04.2017 звільнено Голова Правління Моренко Микола Миколайович д/н д/н
27.04.2017 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 27.04.2017 року. Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу № 2/2017 засідання Наглядової ради ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" від 27.04.2017 року. Посадова особа Моренко Микола Миколайович, яка займала посаду Голова Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені затвердженням нової редакції статуту Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
27.04.2017 звільнено Член Правління Котюк Галина Іванівна д/н д/н
27.04.2017 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 27.04.2017 року. Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу № 2/2017 засідання Наглядової ради ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" від 27.04.2017 року. Посадова особа Котюк Галина Іванівна, яка займала посаду Член Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені затвердженням нової редакції статуту Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
27.04.2017 звільнено Член Правління Романчук Надія Петрівна д/н д/н
27.04.2017 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 27.04.2017 року. Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу № 2/2017 засідання Наглядової ради ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" від 27.04.2017 року. Посадова особа Романчук Надія Петрівна, яка займала посаду Член Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені затвердженням нової редакції статуту Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
27.04.2017 звільнено Член Правління Котелянець Галина Іванівна д/н д/н
27.04.2017 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 27.04.2017 року. Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу № 2/2017 засідання Наглядової ради ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" від 27.04.2017 року. Посадова особа Котелянець Галина Іванівна, яка займала посаду Член Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені затвердженням нової редакції статуту Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
27.04.2017 звільнено Член Правління Пігулевський Віктор Георгійович д/н д/н
27.04.2017 д/н
0.561
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 27.04.2017 року. Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу № 2/2017 засідання Наглядової ради ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" від 27.04.2017 року. Посадова особа Пігулевський Віктор Георгійович, яка займала посаду Член Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,561%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,561%. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені затвердженням нової редакції статуту Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
27.04.2017 призначено Голова Правління Моренко Микола Миколайович д/н д/н
27.04.2017 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 27.04.2017 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 2/2017 засідання Наглядової ради ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" від 27.04.2017 року. Моренко Микола Миколайович обрано на посаду Голова Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління ПАТ "Городище-Пустоварівський цукровий завод". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.